Unos životopisa


Privola za korištenje osobnih podataka

 

Privola za ulazak u bazu privremenih i povremenih zaposlenika društva MPG d.o.o., Centar Kaptol, Nova Ves 17, Zagreb, Croatia , Tel.: +385 (0) 1 6064 600, Fax.: +385 (0) 1 6064 666, Mail: info@mpg.hr (u nastavku voditelj obrade).

Odobrenjem privole dajete suglasnost da Vaši osobni podaci uđu u bazu podataka voditelja obrade, a koji su nužni za ugovaranje poslovnog odnosa. 

Osobni podaci koje dajete su:
ime i prezime, spol, datum rođenja, OIB, bračno stanje, adresa stanovanja koja uključuje podatke o kvartu, gradu, županiji, podaci o prebivalištu van mjesta stanovanja, broj studentske iskaznice, broj mobitela, broj telefona, e-mail adresa, informacija čita li ispitanik svakodnevno e-mail poštu, visina, težina, broj cipela, boja kose, fotografija lica, fotografija cijele figure, podaci o vozačkoj dozvoli, podaci o sanitarnoj knjižici, podaci o završenoj srednjoj školi, fakultetu, podaci o zanimanju, podaci o poznavanju stranih jezika, podaci o poznavanju rada na računalu, podaci o vještinama, hobijima, slobodnim aktivnostima i radnom iskustvu (naziv poslodavca, vrsta posla, honorar),  podaci o očekivanjima od agencije, podaci o tipu promocije koja Vas zanima i za kojeg smatrate da bi ih najbolje obavljali, podaci o vlastitim karakteristikama koje bi MPG d.o.o. mogao iskoristiti za uspješnost nekog projekta, podaci o Vašim interesima i osobinama, podaci o dobrim i lošim osobinama koje Vas opisuju kao osobu, podaci o izvoru i načinu saznanja za tvrtku MPG d.o.o., Vaše korisničko ime i lozinku te IP adresu.

Voditelj obrade prikuplja ove podatke u svrhu kreiranja profila privremenih i povremenih zaposlenika i njihovih daljnjih angažmana za potrebe privremenih i povremenih zapošljavanja na marketinškim projektima kako samog voditelja obrade tako i njegovih klijenata i ispitanik daje izričitu privolu da voditelj obrade izradi profil prema gore navedenim podacima.

Suglasan sam da voditelj obrade navedenih podataka može iste proslijediti svojim klijentima u svrhu odabira kandidata za određeno obavljanje zadataka na određenom projektu. Isto tako Voditelj obrade može uz izvještaj  priložiti fotografiju ispitanika i video zapis, a vezano uz odrađeni projekt kao dokaz odrađenog posla te može fotografiju i video zapis (bez navođenja ostalih podataka) objaviti u svrhu promocije voditelja obrade /ili klijenta na internetu i u medijima (digitalnim tiskanim, televiziji itd). Pružanje predmetnih podataka je nužan uvjet za sklapanje ugovora. Po potrebi će ispitanik svoj dolazak na radno mjesto dokazati slanjem svog selfija preko vlastitog mobilnog uređaja i te slike neće biti korištene u drugu svrhu osim u svrhu dokaza obavljanja posla.
Prikupljeni podaci bit će čuvani na siguran način sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 na neodređeno vrijeme za angažirane privremene i povremene zaposlenike odnosno do povlačenja privole od strane ispitanika od kojeg su osobni podaci prikupljeni, odnosno nakon proteka od 5 godina od njegovog posljednjeg angažmana. 

Vlasnik osobnih podataka može zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihovo ispravljanje ili brisanje, ograničavanje obrade, te pravo zatražiti prijenos takvih podataka od Voditelja obrade: MPG d.o.o., Centar Kaptol, Nova Ves 17, Zagreb, Croatia , Tel.: +385 (0) 1 6064 600, Fax.: +385 (0) 1 6064 666, e-mail adresa: info@mpg.hr, kao i pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu. 


Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: 
e-mail adresa: info@mpg.hr 
Tel.: +385 (0) 1 6064 600
 

Natrag na naslovnu

Prihvaćate li pravila i opće uvjete rada u agenciji MPG d.o.o.?

PRAVILA RADA u agenciji MPG d.o.o.


Članak 1

Promotor/ica:

 1. 1.1 se obvezuje i odgovoran je za odradu svih termina programa prihvaćenih usmenim, elektronskim ili pismenim putem;
 2. 1.2 počinje i završava sa radom točno prema prethodno utvrđenom planu programa;
 3. 1.3 je obvezan potpuno i bez iznimaka slijediti sve upute dobivene od ovlaštene osobe agencije pismenim ili usmenim putem;
 4. 1.4 se obvezuje na urednost izgleda i uniforme;
 5. 1.5 se obvezuje brinuti se o osobnoj higijeni prije i za vrijeme obavljanja posla, kao i o higijeni radnog mjesta, a ukoliko se pokaže suprotno, agencija ima pravo otkazati angažman;
 6. 1.6 se obvezuje na aktivno i odgovorno provođenje svih prihvaćenih zadataka programa, a prema dobivenim uputama;
 7. 1.7 se obvezuje da će za vrijeme promocije/programa informirati svakog posjetitelja o programu i mehanici programa;
 8. 1.8 se obvezuje da će obavezno i detaljno informirati svog voditelja programa o svim situacijama i promjenama koje odstupaju od zadataka utvrđenih planom programa i dobivenih uputa;
 9. 1.9 je obvezan za svaku odrađenu promociju/program ispuniti izvještaj o realizaciji programa; izvještaj se ispunjava prema unaprijed zadanim parametrima agencije u cijelosti sa svim navedenim podacima; u slučaju nemogućnosti predaje izvještaja putem weba promotor/ica je dužan(na) podatke predati svom voditelju usmeno, putem fax-a, e-maila ili od njegove strane ovlaštenoj osobi u agenciji; promotor/ica je obvezan sve izvještaje predati najkasnije u ponedjeljak do 12h za protekli tjedan ili po dogovorenom roku od strane MPG-a;
 10. 1.10 ukoliko se izvještaj o realizaciji programa sa uključenim troškovima ne preda do zadanog roka, smatrat će se da isti program nije niti odrađen, što podrazumijeva nepostojanje osnove za isplatu naknade;
 11. 1.11 se obvezuje za vrijeme trajanja promocije/programa neće s NIKIME razgovarati, a ne vezano uz program na kojem radi;
 12. 1.12 se obvezuje da za vrijeme promocije/programa neće konzumirati hranu ili piće, osim za vrijeme pauze ukoliko je ista određena ili uz dogovor s voditeljem;
 13. 1.13 se obvezuje da za vrijeme trajanja promocije/programa neće izbivati sa svog radnog mjesta bez prethodne najave i odobrenja voditelja programa;
 14. 1.14 se obvezuje da za vrijeme trajanja promocije neće koristiti mobilni uređaj u privatne svrhe, nego isključivo za slučaj potrebe razmjene informacija sa svojim voditeljem, a kojemu mora biti dostupan cijelo vrijeme trajanja promocije/programa;
 15. 1.15 se obvezuje da bez obzira na ishod i rezultate promocije/programa neće krivotvoriti informacije u pismenom ili usmenom obliku;
 16. 1.16 se obvezuje da neće obavljati rad u agenciji MPG d.o.o. pod utjecajem alkohola, droga ili sličnog;
 17. 1.17 se obvezuje da će se pridržavati pravila agencije da je pušenje strogo zabranjeno za vrijeme angažama tj.trajanja programa;
 18. 1.18 se obvezuje da će vratiti u agenciju sve zadužene promotivne materijale te čistu, izglačanu i potpunu uniformu u roku od najkasnije 3 dana po završetku programa ili po dogovoru sa voditeljem;
 19. 1.19 se obvezuje da će odgovorno rukovati sa svakom eventualno povjerenom imovinom agencije MPG d.o.o. te preuzeti svu odgovornost, moralnu i materijalnu (oštećenja i druge štetne radnje), a temeljem reversa o izdavanju opreme;
 20. 1.20 svojim potpisom potvrđuje da sasvim svojevoljno pristaje koristiti svoje ili službeno vozilo tvrtke za potrebe obavljanja posla, te odgovara za isto u potpunosti na svoju odgovornost;
 21. 1.21 se obvezuje da će poštovati hijerarhiju agencije MPG d.o.o;
 22. 1.22 se obvezuje da će promjenu svojih osobnih podataka (broj mobitela, adrese boravišta ili prebivališta, završenom studiju i sl.) usmeno obavijestiti agenciju/voditelja odnosno isto ažurirati na svom životopisu u web bazi promotora agencije;
 23. 1.23 je dužan o prestanku svog angažmana za agenciju usmeno obavijestiti agenciju/voditelja odnosno na svom životopisu objaviti prestanak privremenog ili trajnog rada za MPG agenciju (status neaktivan);
 24. 1.24 se obvezuje da će prije početka rada na programu položiti zaštitu na radu i ishoditi sanitarnu dozvolu (ukoliko program zahtjeva sanitarnu iskaznicu);
 25. 1.25 je dužan ukoliko pije lijekove prezentirati anamnezu odgovornoj osobi u agenciji;
 26. 1.26 se obvezuje na diskreciju vezanu uz rad u agenciji MPG d.o.o te da neće prenositi informacije u tvrtke koje konkuriraju agenciji MPG d.o.o. ili partneru agencije MPG d.o.o.;
 27. 1.27 se obvezuje da za vrijeme angažmana u agenciji MPG d.o.o. neće prihvatiti angažman u tvrtkama koje konkuriraju agenciji MPG d.o.o. ili partneru agencije MPG d.o.o.;
 28. 1.28 se obvezuje da će najkasnije 3 dana prije početka promocije/programa dostaviti potpisani ugovor o djelu redovnog studenta ili isti poslati poštom, a zbog nemogućnosti osobnog dolaska u agenciju;
 29. 1.29 ukoliko se iz bilo kojih razloga ugovor o djelu redovnog studenta ne dostavi u agenciju u roku od 7 kalendarskih dana od dana prihvaćanja angažmana, smatrat će se da ugovor o djelu redovitog studenta nije niti sklopljen te temeljem toga nema osnove za isplatu honorara po angažmanu;
 30. 1.30 potvrđuje da je upoznat i da prihvaća uvjete plaćanja naknade za odrađeni posao u roku od 30 do 60 dana od kada je Studentski servis kao posrednik u zapošljavanju studenta ispostavio MPG-u ispravan račun, odnosno osnovu za plaćanje;
 31. 1.31 se obvezuje da će uvijek primjenjivati osobna zaštitna sredstva prema uputama dobivenih od strane ovlaštene osobe agencije i potpisanom izvještaju zaštite na radu;
 32. 1.32 potvrđuje da je upoznat(a) s pravilima provedbe promocije, da je upućen(a) u Zaštitu na radu i pravila ponašanja te korištenja zaštitnih sredstava, a prema specifičnosti provedbe zadatka/posla;
 33. 1.33 obavlja posao na vlastitu odgovornost, samostalno odgovara za eventualnu štetu ili štetne događaje koji iz obavljanja i tijekom posla mogu nastati;
 34. 1.34 svojim potpisom potvrđuje da je psihički i fizički sposobna i educirana odraditi predmetni posao, te da je upoznata sa svim njegovim specifičnostima;

Članak 2

Agencija MPG d.o.o. pridržava diskreciono pravo da za nepridržavanje uvjeta iz Članka 1. PRAVILA O RADU promotoru/ici oduzme odreñeni kunski iznos, ovisno o procijenjenoj težini povrede pravila sa strane voditelja ili nadležne osobe u agenciji. U istom slučaju postoji mogućnost ukidanja svakog daljnjeg rada za agenciju MPG d.o.o.


Članak 3

Za otkazivanje PLANOM dogovorenog termina 48 sati, 24 sata, i 12 sati prije početka rada, promotor/ica će se kazniti određenom novčanom svotom, dok za nedolazak na posao bez minimalno 12 satne najave oduzet će joj se kompletan do tada ostvareni honorar i ukinuti svaka mogućnost daljnjeg rada u agenciji MPG d.o.o.


Članak 4

Agencija MPG d.o.o. Zadržava pravo promjene općih uvjeta i pravila rada i ostalih dokumenata bez prethodne obavijesti.


Članak 5

Svojim potpisom potvrđujem da prihvaćam rad pod nadzorom, način i pravila rada, te sve uvjete predmetnog posla u agenciji MPG d.o.o., kako je navedeno u Članku 1, Članku 2, Članku 3, Članku 4 i Članku 5 ovih PRAVILA RADA.Članak 6

Pravila korištenja vozila u vlasništvu promotora/promotorice/hostese (u daljnjem tekstu vozač) ili MPG-a pri obavljanju povremenih i privremenih poslova:

Vozač mora poštovati sve zakonske propise koji reguliraju promet i upravljanje vozilima. Strogo je zabranjeno upravljati vozilom pod utjecajem alkohola, opojnih sredstava, te pod lijekovima pod čijim utjecajem je zakonom zabranjeno ili ograničeno upravljanje vozilom.

Vozač bezuvjetno odgovara u materijalnom, prekršajnom, krivičnom i moralnom smislu za bilo kakvu štetu nastalu na vozilu ili nastalu/proizišlu iz korištenja vozila, nastalu prema drugim sudionicima u prometu i okolini, u periodu korištenja, ali i nakon perioda korištenja, ukoliko se ustanovi da je šteta nastala ili inicirana tijekom korištenja od strane vozača.
Vozač upravlja vozilom na vlastitu odgovornost.
U slučaju nezgode, dužnost je vozača ostati na mjestu nezgode, a ukoliko je potrebno pozvati hitnu pomoć, što prije izvjestiti Poslodavca i MUP RH, te pričekati dolazak ovlaštene osobe koja obavlja očevid. U svakom slučaju potrebno je popuniti i potpisati Europsko izvješće o nezgodi, ili na drugi način razmjeniti osobne podatke, te podatke o vozilima i sudionicima nezgode, uz obvezno fotografiranje mjesta i okolnosti nezgode. Štetu koja proiziđe iz namjere, nemara, propusta ili neodgovornog upravljanja i korištenja vozilom, iz upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, opojnih sredstava, te pod lijekovima pod čijim utjecajem je zakonom zabranjeno ili ograničeno upravljanje vozilom, podmiriti će bezuvjetno i u potpunosti vozač iz vlastitih sredstava, odnosno za isto odgovara osobno vozač.
Vozilo mora biti ispravno, uredno i čisto. Vozilo se ne smije parkirati na zabačenim I mračnim mjestima. Sadržaj u vozilo mora biti diskretno odložen, kako nebi načinom izlaganja izazvao negativnu pažnju i bilo kakve kriminalne radnje. Za vozilo i sadržaj u vozilu u cijelosti odgovara vozač.
Vozač se u prometu mora ponašati u skladu s uobičajenom vozačkom kulturom. Vozač ne smije vozilom i upravljanjem vozilom učiniti bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu za MPG d.o.o., a u slučaju koje u cijelosti odgovara, pri čemu MPG d.o.o. ima pravo na naknadu štete.

Mladi vozač
Ukoliko vozač spada u kategoriju “Mladi vozač” ista osoba potpisom ovog Zapisnika potvrđuje da je upoznata s ograničenjima po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i da će se prema istom ophoditi.
Maksimalna dopuštena brzina kojom mladi vozač može voziti je 80 km/h. Na brzoj cesti i cesti namjenjenoj isključivo za promet motornih vozila ne smije voziti brzinom većom od 100 km/h, odnosno 120 km/h na autocesti. Mopedom smije voziti najvećom brzinom od 40 km/h.
Mladi vozač ne smije ni početi upravljati motornim vozilom ukoliko je pod utjecajem alkohola ili opojnih droga i u najmanjoj količini. Za mlade vozače ne vrijedi dopuštena količina alkohola u organizmu koja vrijedi za ostale vozače.
Također, mladi vozači ne smiju upravljati automobilom čija snaga motora prelazi 80kW (oko 105 konjskih snaga).adi vozač po Zakonu ne smije vući bilo kakvo priključno vozilo na automobilu, te organizirano prevoziti djecu.
Vozač potpisom ovih Pravila navedeno u cijelosti prihvaća. Potpisom ovih Pravila vozač potvrđuje da ima valjanu vozačku dozvolu bez zabrana ili ograničenja, te da će u slučaju promjene uvjeta, isteka, oduzimanja i slično o istom odmah obavijestiti MPG. Za valjanost i ispravnost vozačke dozvole u cijelosti odgovara vozač.


Opće informacije

Spol


 Prebivalište van mjesta stanovanja ?


Ostale informacije cm
kg


Sposobnosti

Posjedujete li vozačku dozvolu


Sanitarna knjižica
Poznavanje stranih jezikaPoznavanje rada na računalu

Word


Excel


Internet


Vještine, hobiji i slobodne aktivnosti

Vještine, hobiji i slobodne aktivnosti
Radno iskustvo

1.
2.
3.
Poredajte po važnosti očekivanja od agencije:
("drag and drop" - povucite i pustite)
 • Redovitu isplatu
 • Iskustvo prije pronalaska stalnog posla
 • Zabava
 • drugo
Poredajte po važnosti tip promocija koji Vas najviše
zanima i za koje smatrate da bi ih najbolje obavljali?
 • In store promocija
 • Event/party program
 • Distribucija letaka
 • Unapređenje prodaje
Poredajte po važnosti vlastite karakteristike koje bi
MPG mogao iskoristiti za uspješnost nekog projekta
 • Odgovornost
 • Kontinuitet rada
 • Komunikativnost
 • Poštovanje
 • Javljanje voditelju
 • Organiziranost
O vama

Ukratko navedite dobre i loše osobine koje Vas opisuju kao osobu

Kako ste saznali za MPG?

Upišite željene pristupne podatke
Pravila rada u MPG-u
Riješite zadatak

Ime: Upišite Vaše ime. Ovo polje je obavezno.

Prezime: Upišite Vaše prezime. Ovo polje je obavezno.

Spol: Odaberite Vaš spol. Ovo polje je obavezno.

Datum rođenja: Odaberite Vaš datum rođenja. Da bi ste se prijavili morate imati najmanje 16 godina. Ovo polje je obavezno.

Oib: Upišite Oib. Ovo polje je obavezno.

Bračno stanje: Odaberite Vaše bračno stanje. Ovo polje je obavezno.

Adresa na kojoj trenutno živiš: Upišite Vašu adresu stanovanja. Ovo polje je obavezno.

Kvart: Upišite kvart u kojem stanujete.

Grad: Upišite grad u kojem stanujete. Ovo polje je obavezno.

Županija: Odaberite županiju u kojoj živite. Ovo polje je obavezno.

Prebivalište van mjesta stanovanja:Ako prebivate(studirate) van mjesta stanovanja označite "Da". Ovo polje je obavezno.

Adresa prebivališta: Upišite Vašu adresu prebivanja.

Kvart: Upišite kvart u kojem prebivate.

Grad: Upišite grad u kojem prebivate.

Županija: Upišite županiju u kojoj prebivate.

Broj studentske iskaznice: Upišite broj studentske iskaznice.

Mobitel: Upišite Vaš broj mobitela. Ovo polje je obavezno.

Telefon:

E-mail: Upišite Vašu e-mail adresu. Ovo polje je obavezno.

Svakodnevno čitam e-mail: Čitate li svakodnevno mail, označite ovo polje.

Visina: Upišite Vašu visinu. Ovo polje je obavezno.

Težina: Upišite Vašu težinu. Ovo polje je obavezno.

Konfekcijski broj: Odaberite Vaš konfekcijski broj. Ovo polje je obavezno.

Broj cipela: Upišite Vaš broj cipela. Ovo polje je obavezno.

Boja kose: Odaberite Vašu boju kose. Ovo polje je obavezno.

Fotografija lice: Uploadajte fotografiju Vašeg lica. Preporučene dimenzije su 200x200px.

Fotografija total: Uploadajte fotografiju Vaše kompletne figure. Preporučene dimenzije su 250x500px.

Napomena: Upišite napomenu.

Posjedujete li vozačku dozvolu: Posjedujete li vozačku dozvolu, označite polje "Da".

Kategorija: Označite kategorije iz kojih imate položen vozački ispit.

Vrijedi do: Odaberite datum do kojega vrijedi Vaša vozačka dozvola.

Imate li na raspolaganju automobil: Odaberite koliko često imate automobil na raspolaganju.

Sanitarna knjižica: Posjedujete li sanitarnu knjižicu, označite polje "Da".

Vrijedi do: Odaberite datum do kojega vrijedi Vaša sanitarna iskaznica.

Srednja škola: Odaberite koju ste srednju školu završili.

Fakultet i godina: Odaberite koji ste fakultet završili. Ako još uvijek studirate, upišite koja ste godina.

Zanimanje: Upišite Vaše zanimanje.

Engleski:Odaberite stupanj Vašeg znanja engleskog jezika.

Njemački: Odaberite stupanj Vašeg znanja njemačkog jezika.

Talijanski: Odaberite stupanj Vašeg znanja talijanskog jezika.

Francuski: Odaberite stupanj Vašeg znanja francuskog jezika.

Ostali jezici: Upišite druge jezike kojima vladate.

Word: Znate li se služiti Wordom, odaberite polje "Da".

Excel: Znate li se služiti Excelom, odaberite polje "Da".

Internet: Znate li se služiti Internetom, odaberite polje "Da".

Vještine, hobiji i slobodne aktivnosti: Posjedujete li neke od navedenih vještina, hobija i slobodnih aktivnosti, označite polje koje Vam odgovara.

Ostalo: Imate li neke dodatne vještine, hobije, slobodne aktivnosti i interese, upišite ih u ovo polje.

Naziv poslodavca ili kompanije: Upišite naziv poslodavca ili kompanije.

Vrsta posla: Upišite vrstu posla koju ste obavljali.

Honorar: Upišite koliki Vam je bio honorar.

Naziv poslodavca ili kompanije: Upišite naziv poslodavca ili kompanije.

Vrsta posla: Upišite vrstu posla koju ste obavljali.

Honorar: Upišite koliki Vam je bio honorar.

Naziv poslodavca ili kompanije: Upišite naziv poslodavca ili kompanije.

Vrsta posla: Upišite vrstu posla koju ste obavljali.

Honorar: Upišite koliki Vam je bio honorar.

Koji su Vaši interesi osim škole/fakulteta trenutno u životu? Upišite trenutne interese u životu, osim škole/fakulteta.

Dobre: Upišite dobre karakteristike koje Vas opisuju kao osobu.

Loše: Upišite loše karakteristike koje Vas opisuju kao osobu.

Čime se najviše ponosite? Upišite čime se najviše ponosite.

Opišite "najotkačeniju" stvar koju ste napravili u životu: Opiši "najotkačeniju" stvar koju si napravio u životu

Kako ste saznali za MPG? Odaberite opciju koja odgovara kako ste saznali za MPG.

Korisničko ime: Upišite željeno korisničko ime.

Password: Upišite željenu lozinku.